Vattenläckagelarm

Den vanligaste och i särklass dyraste skadeorsaken i fastigheter är vattenskador. Den totala kostnaden i Sverige beräknas till över 5 miljarder kronor årligen. I permanentboende är den vanligaste orsaken bristfälliga eller gamla VVS-installationer i kök och badrum, liksom läckande slangar och kopplingar till tvätt- och diskmaskiner. En annan skada som kan uppstå är läckage genom tak eller genom grund på grund av dålig dränering.

I fritidshus uppstår ofta vattenläckage genom att rör och VVS-installationer frusit sönder. Preventiva åtgärder, t ex underhållsvärme, tillsammans med ett aktivt larm vid vattenläckage kan spara mycket besvär och pengar!

Vattenskada i sommarstugan

Vattenskador i fritidshus står för en stor andel av de totala kostnaderna. Ofta beroende på att rör och installationer är enklare, kanske av äldre datum, dåligt underhållna eller fryser sönder. Ungefär hälften av skadorna sker vinterhalvåret då husen står tomma. Kostnaderna vid en frys- och vattenskada blir extra höga (ca 40% högre enligt statistik från de svenska försäkringsbolagen) då skadan inte sällan upptäcks först till våren/sommaren. Ett vattenläckage, även litet, som får fortgå under en längre period leder ofta inte bara till skador vid själva läckaget utan även till skador i bjälklag, väggar och golv. Dessa är oftast både besvärliga och kostsamma att åtgärda.

Förebygga vattenläckage i villa eller lägenhet

Den vanligast förekommande anledningen till vattenskador i permanentboendet är läckage från kopplingar och slangar till tvätt- och diskmaskiner. Dessa bör kontrolleras då och då.

Mer än var fjärde vattenskada sker i köket (enligt försäkringsstatistik). Slangar eller kopplingar står och droppar, läckagevattnet sugs upp av inredning och omgivande material, och syns först när konstruktionen är mättad. En frys eller kyl som inte fungerar som den ska, eller om dörren inte är riktigt stängd, är även en vanlig orsak till vattenskador. Kondensfukt inne i frys/kyl och på baksidan börjar så småningom droppa ner på golvet.

Utöver förebyggande kontroller och utbyte av installationsmaterial så kan en vattenläckagedetektor slå larm om fukt börjar uppträda. Dessa finns både med enbart ljudsignal och med ljudsignal plus larmmeddelande till mobilen (se Yoyomotion vattenläckagedetektor nedan). Med larm till mobilen får du information även om du inte är på plats.

Förebygga vattenläckage i fritidshus

Rekommendationer för att minska risken för att rör och installationer fryser:

  • I första hand bör alla vattenburna system tömmas inför vintern om huset står obebott hela vinterhalvåret.
  • Som ett komplement, eller om det inte är önskvärt eller möjligt att tömma hela eller delar av systemet, så är underhållsvärme lämpligt. Detta kan normalt fås genom termostatreglering av befintligt värmesystem, alternativt så kan det enkelt åstadkommas med en eller flera separata elradiatorer som termostatstyrs. Med fördel en modernare oljefylld elradiator (finns billiga i detalj- och bygghandeln) för att undvika överhettning, och i värsta fall att brand uppstår.
  • Om alla känsliga utrymmen som inte enkelt kan värmas upp tillräckligt av husets ordinarie värmesystem, t ex under diskbänk eller i förråd med VVS-installationer, så kan en extra termostatstyrd elradiator vara ett bra alternativ.
  • Tänk på att om strömmen bryts så slutar kanske även uppvärmningen att fungera. Det är därför bra att även komplettera med ett strömavbrottslarm som meddelar till mobiltelefonen om strömmen brutits så att det kan åtgärdas utan fördröjning.

Uppkopplat vattenläckagelarm

En uppkopplad vattenläckagedetektor, t ex via GSM/3G/4G-nätet, säkerställer säkerheten och att du får en tidig varning direkt i din mobil vid möjlig vattenskada. Inte bara i fritidshuset, du har kanske andra lokaler i direkt anslutning till hemmet där vattenläckage kan uppstå, t ex i poolhus, pumphus eller förråd med VVS-installationer. Även ett droppande rör, koppling eller slang kan orsaka stora skador om det får pågå länge.

Vattenläckagelarm i båten

En båt som ligger oövervakad i sjön under längre perioder, eller vinterförvaras i sjön, kan råka ut för inträngande vatten. T ex från otäta genomföringar, eller på grund av otät överbyggnad och regnvatten som tränger in. Med ett uppkopplat larm via GSM/4G så kan du få en tidig varning innan konsekvenserna blir tråkiga. Har du en kamera installerad, som kan styras på distans, kan du om möjligt även se och bedöma situationen.

GSM vattenläckagelarm

Uppkopplad vattenläckagedetektor finns som tillbehör till vår larmkamera YOYOCam 3G Indoor och fjärrströmbrytare YOYOPower 4G Control. I båda dessa produkter sker anslutning via mobilnäten (endast ett simkort behövs) vilket säkerställer en robust kommunikation utan beroende av internet eller router. Båda modellerna skickar även strömavbrottslarm i det fall strömmen bryts. YOYOCam 3G Indoor kan anslutas till 12V (AC) i det fall en 230V-anslutning saknas.

Läs mer om YOYOCam 3G Indoor

Läs mer om YOYOPower 4G

Fjärrstyrning av underhållsvärme

Om möjlighet att tillförlitligt termostatstyra befintliga elradiatorer, eller om du vill ha möjlighet att fjärrstyra dessa från annan plats, så kan dessa anslutas via YOYOPower 4G fjärrströmbrytare. Med mobilappen kan önskat temperaturintervall för till- och frånslag av strömmen till den anslutna elradiatorn enkelt ställas in. Termostatfunktionen kan sen aktiveras/avaktiveras på distans vid behov.

Trådlös vattenläckagedetektor från Yoyomotion

Yoyomotion har ett uppkopplat, trådlöst vattenläckagelarm som tillbehör. Vattenläckagedetektorn (WLD) har batteridrift och ansluts till centralenheten (YOYOCam eller YOYOPower) via radiokommunikation. Enheten placeras där du misstänker att en vattenskada kan uppkomma. T ex under disk- och/eller tvättmaskinen, där rörkopplingar till vatten- eller värmesystem finns, eller i utrymme där en varmvattenberedare är placerad.

Läs mer om trådlösa larmsensorer

Trådlös vattenläckagedetektor till YOYOCam 3G Indoor

Som tillbehör till YOYOCam larmkamera kan en eller flera trådlösa, vattenläckagedetektorer anslutas. vid detekterad vattenansamling skickar detektorn en signal till YOYOCam att vatten detekterats, och ett SMS-larm skickas till upp till 5 stycken registrerade mobiltelefoner. Larmmeddelandet anger vilken detektor som detekterat vatten. Via inställningar i mobilappen kan även anges att bild(er) ska tas vid detektering.

Läs mer om YOYOCam 3G Indoor

Trådlös vattenläckagedetektor till YOYOPower 4G

Även till YOYOPower 4G Control fjärrstyrd strömbrytare kan en eller flera trådlösa, vattenläckagedetektorer anslutas. Vid detektering skickar enheten även en signal till YOYOPower att vatten detekterats, och ett SMS-larm skickas till upp till 5 stycken registrerade mobiltelefoner. Larmmeddelandet anger vilken detektor som detekterat vatten.

Läs mer om YOYOPower 4G

Yoyomotion trådlös vattenläckagedetektor (WLD)

WLD-061-F är en trådlös, vattenläckagedetektor som larmar med SMS när enhetens sensorer får kontakt med vatten. När den larmar avger den en även ljussignal.

Upp till 15 st trådlösa tillbehör, t ex vattenläckagedetektor, kan anslutas till YOYOCam 3G Indoor. För YOYOPower 4G Control är motsvarande antal 6 stycken trådlösa tillbehör.

Läs mer om trådlösa larmsensorer

 

För köp av våra produkter och ett uppkopplat brandlarm:

Urval av våra produkter