YOYOPower Plus – Felsökningsguide

A) FUNKTIONSKONTROLL – Statusindikator (lampa) och pip

 1. Sätt i ett SIM-kort i YOYOPower. Endast Mini (standardstorlek) SIM skall användas. Skjut aldrig in Micro- eller Nano-kort.
 2. SIM-kortets PIN-kodslås ska vara avaktiverat och det ska ha saldo för SMS-trafik.
 3. Sätt i YOYOPower i ett 230V eluttag:
  • Vid uppstart söker YOYOPower efter ett mobilnätverk. Under pågående sökning blinkar statusindikatorn med ca 1 sekunds intervall.
  • När kontakt med mobilnätverket etableras (oftast inom en minut) hörs två snabba pip och efter det tonar statusindikatorn in och ut (den tänds och släcks med långsamma övergångar, den ”andas”).
  • Har en Master registrerats tidigare så rapporterar YOYOPower vid uppstart aktuell driftstatus med ett SMS till Master.
  • Statusindikatorn blinkar tillfälligt snabbare vid SMS-leverans.
 4. Vid misslyckad uppkoppling till mobilnätet piper det till 3 gånger och statusindikatorn blinkar snabbt.
 5. Läs mer om SIM-kort till YOYOPower under rubriken Tips! SIM-kort till YOYOPowersupportsidan

B) Statusindikator tänds och släcks med långsamma övergångar, kontinuerligt

 • Indikerar att YOYOPower är uppkopplad till mobilnätet och är redo.

C) Statusindikator blinkar snabbt, tillfälligt

 • Indikerar aktivitet i YOYOPower, oftast att SMS tas emot, bearbetas eller skickas iväg.

D) Statusindikator blinkar snabbt, kontinuerligt

 • Indikerar problem. Möjliga orsaker och åtgärder:
 • Inget eller dåligt isatt SIM-kort. Har SIM-kortet satts i ordentligt ända in och åt rätt håll? När SIM-kortet skjuts in ska det stanna i helt inskjutet läge med ett klick. Ingen del av SIM-kortet ska sticka ut.
 • Inaktivt eller skadat SIM-kort. Är SIM-kortet helt? För tredelade SIM-kort (Mini-Micro-Nano) måste alla tre delar sitta ihop och ligga helt plant. Om något av de inre korten är förskjutet från övriga så kan kontaktproblem uppstå. I värsta fall fastnar kortet inuti YOYOPower vilket kan skada SIM-kortsläsaren.
 • SIM-kortets PIN-kodslås har inte avaktiverats. SIM-kortets PIN-kodslås kan avaktiveras i mobiltelefonens systeminställningar. YOYOPower kopplar inte upp med SIM-kort med aktiverat PIN-kodslås.
 • SIM-kortet har endast mobildatatjänst och ingen SMS-tjänst, alternativt saknas saldo.
 • Skicka SMS från mobilen till annan mottagare för att säkerställa att SMS-tjänsten från SIM-kortet fungerar. Går det inte att skicka SMS så kan det bero på att SIM-kortet har för lågt saldo eller att SMS-tjänst saknas för den valda prisplanen/abonnemangsformen. Läs mer om detta under rubriken Tips! se SIM-kort till YOYOPower.
 • Mobiltäckningen på platsen är otillräcklig. Kontrollera uppkoppling till mobilnätet och SMS-funktion med SIM-kortet isatt i en vanlig mobiltelefon på samma plats som kameran. Verifiera mobiltäckning med mobilens nätverksindikator.
 • SIM-kortet var inte isatt när YOYOPower startades upp.
 • SIM-kortläsaren är skadad.
 • YOYOPower-enheten är skadad.

E) Statusindikator tonar in/ut men SMS-svar från YOYOPower uteblir

 • T.ex. ingen bekräftelse via SMS när strömmen slås PÅ eller AV med SMS-kommando). Möjliga orsaker:
 • SIM-kortet har för lågt eller saknar saldo.
 • SIM-kortet har endast mobildatatjänst (t.ex. ”Extrakort”, ”Tvillingkort”, ”Surfkort”) och SMS kan inte skickas.
 • Master har inte registrerats i YOYOPower.
 • SMS-kommandon skickas från ett för YOYOPower okänt mobilnummer (ej registrerat i YOYOPower).
 • SMS-kommandon skickas till ett annat mobilnummer än det som hör till SIM-kortet som sitter i YOYOPower.
 • SMS skickas från en iPhone/iPad som iMessage istället för som SMS
 • Fel i mobilnätet (SMS-tjänsten har ”hakat” upp sig

F) Statusindikatorn blinkar tillfälligt snabbare

 •      SMS-kommando har skickats till rätt mobilnummer (som hör till SIM-kortet i YOYOPower).

G) SMS-svar med ett ”Välkommen..”-meddelande,

 • ”Välkommen”-meddelandet bekräftar att det avsändande mobilnumret registrerats som Master och YOYOPower är redo att användas.
 • Master har inte registrerats tidigare eller så har YOYOPower återställts till fabriksinställning. Har knappen på sidan av YOYOPower hållits intryckt för länge (10-15 sek) tills det hörts ett långt pip så har YOYOPower återställts. Då har Master samt ev. Användare avregistreras och måste registreras på nytt.

H) SMS-svar ”Master redan registrerad

Det avsändande mobilnumret är redan registrerat som Master i YOYOPower och YOYOPower är redo att användas.

I) SMS-svar ”Obehörig avsändare” eller ”Obehörigt kommando”

 • YOYOPower kan inte identifiera det avsändande mobilnumret som Master. Möjliga orsaker och åtgärder:
 • YOYOPower har tidigare haft en registrerad Master och sedan inte återställts. Återställ YOYOPower till fabriksinställning (se avsnitt 5. ÅTERSTÄLLNING OCH STATUSKONTROLLER) och registrera Master på nytt (sänd SMS-kommando #00# till SIM-kortet som sitter i YOYOPower). Eventuella Extraenheter och larmtillbehör behöver kopplas till Huvudenheten på nytt.
 • Master-mobiltelefon har bytt mobilnummer sedan registreringen. Återställ YOYOPower till fabriksinställning och registrera Master på nytt från det nya mobilnumret.
 • Mobiltelefonen har två SIM-kort och SMS:en skickas inte från det registrerade Masternumret. Skicka SMS:en från det registrerade Master-numret eller återställ YOYOPower till fabriksinställning och registrera Master på nytt från det önskade mobilnumret.
 • Det avsändande mobilnumret är registrerat som Användare (inte Master). Användare saknar behörighet att utföra vissa kommandon. Användare kan slå av/på strömmen och fråga efter status (t.ex. #07#) men inte ändra på inställningar. Gäller inte YOYOPower Plus-modeller.

J) Statusindikatorn blinkar inte snabbare efter att SMS har skickats till YOYOPower och SMS-svar uteblir

 • SMS:et kommer inte fram till YOYOPower. Möjliga orsaker och åtgärder:
 • SMS:et har skickats till ett annan mobilnummer än det som hör till SIM-kortet som sitter i YOYOPower. Kontrollera att det nummer som SMS:et har skickats till. Om numret är fel, så kan det bero på att fel nummer registrerats i appen. Kontrollera och uppdatera mobilnumret under ’Ändra registrering’ (under Enhetsinställningar) i mobilappen.
 • Avsändaren har en iPhone eller iPad och har skickat meddelandet som iMessage istället för SMS. Kontrollera i iPhone/iPad meddelande-app att pratbubblorna är gröna (SMS) i konversationen med YOYOPower. Är pratbubblorna blå (iMessage) så måste iMessage avaktiveras för numret som hör till SIM-kortet som sitter i YOYOPower. Apples instruktioner för det, finner du här https://selfsolve.apple.com/deregister-imessage/
 • Den första laddningen/aktiveringen av SIM-kortet har inte fullbordats eller SMS-tjänsten har ”hakat upp sig”. Då kan det hjälpa att starta om YOYOPower (med insatt SIM-kort) genom att ta ur den ur eluttaget och sätta i den igen.
 • SIM-kortet har upphört att fungera eller har inaktiverats. Kontrollera med mobiloperatören om kortet fortfarande är aktivt eller prova med kortet insatt i en mobiltelefon.
 • SIM-kortet har endast mobildatatjänst (”surf”) och tar inte emot SMS.
 • SIM-kortets PIN-kodslås är inte avaktiverat. Så här fungerar SIM-kortens PIN-kodslås:
  • SIM-kortets PIN-kod (4 siffror) kan ändras och PIN-kodslåsfunktionen kan aktiveras och avaktiveras.
  • Avaktiveras PIN-kodslåsfunktionen så ligger PIN-koden kvar och används igen när låsfunktionen aktiveras igen.
  • SIM-kort som levereras med avstängt PIN-kodslås brukar ha PIN-kod 0000 men det kan i princip vara vilken kod som helst.
  • Att ändra PIN-kod till 0000 avaktiverar inte PIN-kodslåsfunktionen.
  • Mobiltelefoner, surfplattor, mobilrouter mm som använder SIM-kort har oftast två låsfunktioner. Den ena avser enheten och den andra avser SIM-kortet.
  • Med hjälp av t.ex. en mobiltelefon kan båda låsfunktioner administreras var för sig t.ex. ändra kod samt aktivera och avaktivera låsfunktionen.
  • SIM-kortslåset administreras i mobiltelefonens systeminställningar. Det kan vara lite olika menyvägar beroende på mobilens fabrikat.
  • För att stänga av PIN-kodslåset behöver aktuell PIN-kod anges. Notera: anges fel PIN-kod tre gånger så blockeras SIM-kort och kan endast öppnas med en lång PUK-kod (följer med i SIM-kortsleveransen).

K) YOYOPower fungerar normalt utom temperaturfunktionerna

 • Temperatursensor är inte ordentligt insatt. Se till att temperatursensorn är helt intryckt i uttaget på ena sidan av YOYOPower.
 • Temperatursensorn var inte insatt när YOYOPower startades. Se till att temperatursensorn är insatt när YOYOPower startas (när den sätts i eluttaget).
 • Temperatursensorn är skadad. Kontrollera att den svarta knoppen och trådarna i temperatursensorn är hela.
 • Temperatursensoruttaget är skadat. Om möjligt, prova temperatursensorn i en annan YOYOPower-enhet och se om problemet följer med sensorn eller med YOYOPower-enheten.
 • Används tillbehöret temperatursensor på kabel (TSG) så ska den också vara helt intryckt när YOYOPower startas för att temperaturavläsning skall fungera.
 • Kontrollera att uttaget för temperatursensorn inte glappar eller rör sig. Gör den det, så har den troligen utsatts för fysisk åverkan. Detta kan inte repareras utan att enheten skickas till fabriken.

L) Strömavbrottsavisering når inte alla mottagare

 • För att kunna avisera med SMS efter ett strömavbrott har YOYOPower en strömreserv som håller igång enheten en kort stund efter att den externa strömtillförseln har brutits.

M) Master får ingen avisering vid strömavbrott

 • En möjlig orsak är att ’SMS-avisering vid strömavbrott’ har avaktiverats (funktionen är aktiverad vid leverans). Aktivera funktionen med SMS-kommandot #05#1# eller med inställning under rubriken ’Aviseringar’ (’Meddelanden’ i äldre appversioner) i mobilappen YOYOPower SMS 2.0.

N) Master får aviseringar men inte Användare

 • Kontrollera registrerade mobilnummer till Användare med SMS-kommandot #06#. Numren bör vara i internationellt format (+46…). Om de inte är det så är det ett bra tillfälle att registrera om dem.
 • För att SMS-aviseringar också ska gå till Användare så måste ’SMS till Användare’ vara aktiverad med SMS-kommando #16#1# eller med inställning under ’Användare’ i mobilappen YOYOPower SMS 2.0.

O) Master och någon Användare får avisering vid strömavbrott, men inte alla Användare

 • Är signalen från mobilnätet är svag på platsen där YOYOPower är monterad kan det ta längre tid för YOYOPower att sända varje SMS. Ska fler mottagare än Master aviseras, kan strömreserven ha förbrukats innan alla SMS hunnit iväg.
 • Aktuell signalstyrka från mobilnätet kan kontrolleras med SMS-kommandot #27#. Om signalstyrkan är låg (under XX) så prova att:
  • Flytta YOYOPower till en plats med bättre mobiltäckning.
  • Byt SIM-kort till ett från annan mobiloperatör med bättre mobiltäckning på platsen.